Poklicne kompetence ADM

Poklicne kompetence – administrator/ka

 • razvijanje sposobnosti za učinkovito kulturno komuniciranje s poslovnimi partnerji v slovenskem in tujem jeziku,
 • ustrezno obvladovanje raznovrstnih praktičnih in operativnih administrativnih in tajniških del ter usposobitev za smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovanje tekstov po nareku ali predlogi,
 • usposobitev za uporabo sodobnih programskih orodij pri poslovanju podjetja,
 • usposobitev za prilagajanje spremembam na področju podjetništva (zlasti v majhnih in srednjih podjetjih) v pogojih sodobnega tržnega gospodarstva in informacijske tehnologije,
 • pridobitev temeljne splošne ekonomske razgledanosti in privzgojitev čuta za odgovornost, red, disciplino, točnost, natančnost in vestnost,
 • razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in pripravljenosti za vseživljenjsko učenje ter samozavestno, urejeno in prepričljivo delovanje v družbi,

 

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 

 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljenjsko učenje (tudi sledenje novim smernicam),
 • usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnost timskega dela v kolektivu,
 • se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve in svetovanje storitev v slovenskem in v dveh tujih jezikih,
 • se pripravijo za poklicno kariero,
 • pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja,
 • razvijajo zmožnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • razvijajo ekološko zavest, spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.