Poklicne kompetence IOB

Poklicne kompetence:

 • Kakovostno predvidi ustreznost tekstilij na osnovi standardov, surovin, vezave, postopkov izdelave tkanin in namen uporabe tkanin za oblačila.

 • Pozna tehnološke procese in uporabo strojev in naprav v procesu izdelave oblačil.

 • Pridobi temeljna znanja v oblikovanju oblačil in drugih tekstilnih izdelkov.

 • Pridobi temeljna strokovna znanja v konstruiranju krojev in krojenju.

 • Pridobi temeljne spretnosti ročnega in strojnega šivanja.

 • Skrbi za varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja.

 • Razvije podjetniške lastnosti in temeljne komunikacijske spretnosti.

 • Pozna vrste, lastnosti in uporabo osnovnih in pomožnih tekstilnih materialov.

 • Načrtuje in oblikuje izdelek glede na funkcijske in estetske vidike z upoštevanjem modnih smernic in trendov.

 • Razvija spretnosti v konstruiranju in modeliranju krojev.

 • Pozna in obvlada organizacijo celotnega delovnega procesa izdelave in popravil konfekcijskih izdelkov.

 • Pozna materiale za športna oblačila.

 • Oblikuje športna oblačila z upoštevanjem novih idej, materialov, barvnih kombinacij in oblik.

 • Izdeluje kroje za športna oblačila modelira in gradira.

 • Pripravi dokumentacijo.

 • Izdeluje športna oblačila.

 • Strokovno svetuje stranki pri izbiri modela.

 • Izdeluje zahtevnejša ženska oblačila

xx

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom da:

 • Razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v obrti in industriji.

 • Pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

 • Spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave predmetov in možnosti njihove uporabe.

 • Izdelujejo oblačila in ostale tekstilne izdelke.

 • Znajo ustrezno negovati in vzdrževati tekstilije.

 • Obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije.

 • Razvijajo čut za opazovanje, estetiko, barvno in prostorsko harmonijo, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo.

 • Pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost.

 • Pozna vse faze od načrtovanja do realizacije izdelka ali kolekcije.

 • Izdelujejo oblačila.

 • Razvijajo podjetniško miselnost.

 • Razvijajo sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenja skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev.

 • Uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja.

 • Se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja.

 • Pridobivajo pozitiven odnos do poklica.