Arhivi Kategorije: Programi

Poklicne kompetence PBO

Poklicne kompetence

 • opravlja različna dela od priprave surovin za različne slaščice, peciva in sladolede do končnega izdelka.,
 • pripravlja različne vrste testa, ga oblikuje in peče. Oblikuje in krasi slaščice, pripravlja različne vrste sladoleda, marcipan, izdeluje kekse, izdelke iz čokolade in bonbone..
 • pripravlja želeje, marmelade, pudinge, dela torte, rulade, kremne rezine in podobno,
 • pri delu vzdržuje osebno higieno, higieno prostorov in sredstev, ki jih uporablja,
 • pozna higienske predpise,
 • razvije ročne spretnosti, smisel za oblikovanje in občutek za estetiko.

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja, izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • razvijejo ustvarjalnost, pozitivne moralne vrednote,
 • odgovorno skrbijo za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijejo pozitiven odnos do zdravega načina življenja,
 • skrbijo za urejenost delovnega mesta/prostora,
 • znajo pripraviti izdelke za prodajo in nadaljno predelavo,
 • se seznanijo z vplivi živilske dejavnosti na naravno okolje,
 • ustrezno shranjujejo izdelke,
 • čistijo del. prostore, orodje, naprave in stroje v proizvodnji živil,
 • sodelujejo pri pripravi obrokov,
 • pridobivajo znanje iz varstva pri delu ter varno uporabljajo stroje, orodje in naprave,
 • razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost,
 • sposobnost prilagajanja v kolektivu,
 • zagotovijo kakovost opravljenega dela v živilstvu,
 • znajo sodelovati v skupini, uporabljati temeljne strokovne izraze za ustno, pisno sporazumevanje s sodelavci in drugimi udeleženci.

Poklicne kompetence GA HO

Poklicne kompetence:

predstavi pisno in dnevno ponudbo v gostinskih obratih,

 • sprejme goste, priporoča in prevzema naročilo v obratih s pijačami in pri rednih obrokih,
 • naroča živila za določen obrok in izračuna stroške,
 • obračunava storitve in pripravi dnevni obračun,
 • mehansko in toplotno obdela živila in izdela porcije na osnovi normativov,
 • pripravi hladne in tople začetne jedi, juhe, jušne vložke, zakuhe, enolončnice,
 • pripravi mesne jedi, osnove in omake, priloge, zelenjavne jedi, solate,
 • pripravi sladice,
 • sestavi in pripravi dnevne menije,
 • pripravi jedi po naročilu,
 • pripravi zahtevnejše jedi iz širšega izbora živil in upošteva njihovo hranilno vrednost v prehrani,
 • pripravi hladne, tople jedi,

pakira, deklarira, transportira jedi in jih zaračuna,

 • sestavi in pripravi različne vrste pic,
 • uporablja kuhinjsko dokumentacijo,
 • pripravi in speče različne vrste kruha ter potic,

pripravi in speče drobno pecivo,

 • flambira, marinirana in porcionira ter postreže pripravljene jedi,
 • razkosava, filira, in porcionira ter postreže pripravljene jedi.

 

Poleg splošnih ciljev izobraževanjaprogram omogoča dijakom, da:

 

 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ternjihovo reševanje,
 • razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in drugemoralne vrednote,

razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljenjsko učenje (tudi sledenje novim smernicam),

 • usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnosttimskega dela v kolektivu,
 • se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve, promoviranjein svetovanje storitev v slovenskem in dveh tujih jezikih,
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in s higiensko varnostnimi predpisi,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje gostov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • razumejo eko zdravje in kakovostno bivanje, globalne ekološke probleme tersi razvijajo ekološko zavest,
 • se seznanijo z urejanjem in vzdrževanjemprostorov za namen turistične dejavnosti,
 • se naučijo načrtovati, organizirati in voditi enostavnejšo turistično dejavnost,
 • si pridobijo znanja ostoritvah na domu in v domovih,
 • si pridobijo znanja o tekstilnih materialih ter njihovem oblikovanjuv kuhinjsko, strežno, restavracijsko in drugoperilo in izdelatidruge enostavnejše tekstilne izdelke,
 • senaučijo dekoriranja in se seznanijo z izdelovanjemdekorativnih izdelkov iz različnih materialov in tehnikami oblikovanja,
 • si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti hrane in pijač, o njihovih lastnostih, pridobivanju, shranjevanju ter načinu uporabe, obdelave, predelave, priprave, kombinacijeter o tem, kako se le-tokakovostno in estetsko postreže gostom,
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti postopkov in tehnologijo pri pripravi jedi z različnimi stroji, napravami in pripomočki,
  • pridobijo zmožnosti zasamostojno,kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijačin se pripravijo za poklicno kariero,
 • pridobijo znanje o različnih oblikah ponudbe v gostinskih lokalih,
 • razvijajo zavest o pomenu povezovanja z okoljem in o vrednosti ponudbe avtohtone hrane in pijače ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • razvijajo sposobnosti za organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • pridobijo znanja in spretnosti zauporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, za načrtovanje, organiziranje, analiziranje, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

Poklicne kompetence IOB

Poklicne kompetence:

 • Kakovostno predvidi ustreznost tekstilij na osnovi standardov, surovin, vezave, postopkov izdelave tkanin in namen uporabe tkanin za oblačila.

 • Pozna tehnološke procese in uporabo strojev in naprav v procesu izdelave oblačil.

 • Pridobi temeljna znanja v oblikovanju oblačil in drugih tekstilnih izdelkov.

 • Pridobi temeljna strokovna znanja v konstruiranju krojev in krojenju.

 • Pridobi temeljne spretnosti ročnega in strojnega šivanja.

 • Skrbi za varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja.

 • Razvije podjetniške lastnosti in temeljne komunikacijske spretnosti.

 • Pozna vrste, lastnosti in uporabo osnovnih in pomožnih tekstilnih materialov.

 • Načrtuje in oblikuje izdelek glede na funkcijske in estetske vidike z upoštevanjem modnih smernic in trendov.

 • Razvija spretnosti v konstruiranju in modeliranju krojev.

 • Pozna in obvlada organizacijo celotnega delovnega procesa izdelave in popravil konfekcijskih izdelkov.

 • Pozna materiale za športna oblačila.

 • Oblikuje športna oblačila z upoštevanjem novih idej, materialov, barvnih kombinacij in oblik.

 • Izdeluje kroje za športna oblačila modelira in gradira.

 • Pripravi dokumentacijo.

 • Izdeluje športna oblačila.

 • Strokovno svetuje stranki pri izbiri modela.

 • Izdeluje zahtevnejša ženska oblačila

xx

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom da:

 • Razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v obrti in industriji.

 • Pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

 • Spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave predmetov in možnosti njihove uporabe.

 • Izdelujejo oblačila in ostale tekstilne izdelke.

 • Znajo ustrezno negovati in vzdrževati tekstilije.

 • Obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije.

 • Razvijajo čut za opazovanje, estetiko, barvno in prostorsko harmonijo, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo.

 • Pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost.

 • Pozna vse faze od načrtovanja do realizacije izdelka ali kolekcije.

 • Izdelujejo oblačila.

 • Razvijajo podjetniško miselnost.

 • Razvijajo sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenja skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev.

 • Uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja.

 • Se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja.

 • Pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

 

Poklicne kompetence ADM

Poklicne kompetence – administrator/ka

 • razvijanje sposobnosti za učinkovito kulturno komuniciranje s poslovnimi partnerji v slovenskem in tujem jeziku,
 • ustrezno obvladovanje raznovrstnih praktičnih in operativnih administrativnih in tajniških del ter usposobitev za smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovanje tekstov po nareku ali predlogi,
 • usposobitev za uporabo sodobnih programskih orodij pri poslovanju podjetja,
 • usposobitev za prilagajanje spremembam na področju podjetništva (zlasti v majhnih in srednjih podjetjih) v pogojih sodobnega tržnega gospodarstva in informacijske tehnologije,
 • pridobitev temeljne splošne ekonomske razgledanosti in privzgojitev čuta za odgovornost, red, disciplino, točnost, natančnost in vestnost,
 • razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in pripravljenosti za vseživljenjsko učenje ter samozavestno, urejeno in prepričljivo delovanje v družbi,

 

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 

 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljenjsko učenje (tudi sledenje novim smernicam),
 • usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnost timskega dela v kolektivu,
 • se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve in svetovanje storitev v slovenskem in v dveh tujih jezikih,
 • se pripravijo za poklicno kariero,
 • pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja,
 • razvijajo zmožnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • razvijajo ekološko zavest, spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

 

Administrator/ka

Ali si želiš

 

preživeti čim več časa za računalnikom, desetprstno tipkati, oblikovati tekste, delati v svetlih, toplih prostorih, sedeti na vrtljivih stolih, telefonirati z določenim namenom, biti urejen-a, kontaktirati z različnimi ljudmi, spoznavati nove stvari, imaš rad-a red med dokumenti in rad-a samostojno nekaj zaslužiš, potem je poklic ADMINISTRATOR/KA1pravi za tebe.

predmetnik ADM (pdf)
Poklicne kompetence

IZVEDBENI KURIKUL ZA PROGRAM ADMINISTRATOR 2016/2017

 Fini kurikul – prvi letnik Grobi kurikul – prvi letnik Minimalni standardi – prvi letnik
 Fini kurikul – drugi letnik Grobi kurikul – drugi letnik Minimalni standardi – drugi letnik
 Fini kurikul – tretji letnik Grobi kurikul – tretji letnik Minimalni standardi – tretji letnik

 

Gastronom/-ka hotelir/-ka

Če želiš

kuhati kosila, slavnostne večerje, poskušati različne jedi, spoznavati eksotično sadje in zelenjavo, razvijati nove okuse, uživati v dekoraciji, se izkazati z novimi recepti, prepoznavati različna vina, mešati coctaile, srečevati nove ljudi, spoznavati njihovo drugačnost, se veseliti skupaj z njimi in dobro zaslužiti, potem postani GASTRONOM/-KA HOTELIR/-KA.

Predmetnik Gastronom hotelir.pdf

Poklicne kompetence

IZVEDBENI KURIKUL 2016 / 2017

 Fini kurikul – prvi letnik Grobi kurikul – prvi letnik Minimalni standardi – prvi letnik
 Fini kurikul – drugi letnik Grobi kurikul – drugi letnik Minimalni standardi – drugi letnik
 Fini kurikul – tretji letnik Grobi kurikul – tretji letnik (v pripravi) Minimalni standardi – tretji letnik

 

Pomočnik(ica) v biotehniki in oskrbi

Ali želiš:

 • da te obdaja vonj po pečenem kruhu,
 • da poskušaš vsak dan drugačen kruh,
 • da izdelaš najslajše kremne rezine,
 • da okrasiš torto za svojo drago, dragega in vse druge stranke,
 • da spečeš goro piškotov,
 • da znaš skuhati marmelado,
 • da se imaš lepo med svojimi sodelavci

potem se vpiši v program: POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

Predmetnik (pdf)

Poklicne kompetence

IZVEDBENI KURIKUL 2016 / 2017

Fini kurikul – prvi letnik Grobi kurikul – prvi letnik
Fini kurikul – drugi letnik Grobi kurikul – drugi letnik  Minimalni standardi znanja in kriteriji

 

Izdelovalec oblačil

Če bi rada znala

pobrati mere stranki, svetovati pravilno obleko za njeno postavo in priložnost, kreirati in sešiti poročne in večerne obleke, poslovna in športna oblačila za odrasle in otroke, če bi bila sama rada “spedinana”potem se takoj začni učiti za IZDELOVALCA/KO OBLAČIL.

Predmetnik (pdf)

Poklicne kompetence

IZVEDBENI KURIKUL 2016 / 2017

 Fini kurikul – prvi letnik (v pripravi) Grobi kurikul – drugi letnik (v pripravi) Minimalni standardi – prvi letnik (v pripravi)
 Fini kurikul – drugi letnik Grubi kurikul – drugi letnik Minimalni standardi – drugi letnik 
 Fini kurikul – tretji letnik Grubi kurikul – tretji letnik Minimalni standardi – tretji letnik