Arhivi Kategorije: Neuvrščeni

Potek dneva v stanovanjski skupini

Mladostnice zjutraj vstanejo, si pripravijo zajtrk in odidejo v šolo. Tiste, ki imajo pouk popoldan, dopoldanski čas izkoristijo za učenje, ali kaj postorijo v skupini. Ko se vrnejo iz šole, ena od deklet, ki je tistega dne na razporedu, odide v trgovino in pripravi kosilo za vsa dekleta. Po kosilu je čas namenjen opravljanju tedenskih dežurstev, med katera sodi čiščenje skupnih prostorov in sob, temu pa sledijo učne ure. Po končanih učnih urah nastopi čas, namenjen prostočasnim interesnim dejavnostim, katere dekleta izbirajo samostojno glede na njihova zanimanja. Ob 22. uri nastopi čas za nočni počitek, ko morajo biti vsa dekleta v svojih sobah. Enkrat tedensko se vsi udeležimo skupinskega sestanka, kjer organiziramo tedenska dežurstva, govorimo o aktualnih težavah življenja v skupini (šolske zadeve, konflikti v skupini, načrtovanje izletov…).

Stanovanjska skupina Brod

Stanovanjska skupina Brod je enota VIZ Višnja Gora in deluje od leta 1986. Nahajamo se v Ljubljani, na naslovu Na Rojah 4. V stanovanjski skupini biva do 8 mladostnic. Pogoj za nastanitev je, da se mladostnica redno šola in ni mlajša od 15 ali starejša ob 18 let. Dekleta se vključujejo v srednje šole v Ljubljani in okolici.

Z vključitvijo v stanovanjsko skupino si mladostnice začasno uredijo bivanjske razmere, dobijo pomoč pri šolanju in urejanju vseh pomembnih zadev. Ob strani jim stojimo 4 vzgojitelji, ki jim svetujemo, nudimo konkretno pomoč ob težavah, podporo in vzpodbudo pri njihovih odločitvah in aktivnostih. Redno sodelujemo s starši, šolo, zdravstvenimi ustanovami, Centri za socialno delo ter matičnim zavodom.

Odločitev o sprejemu v stanovanjsko skupino se sprejme na osnovi pogovora s socialnim delavcem na Centru za socialno delo. Ta se po pogovoru z mladostnico in starši odloči, ali je namestitev ustrezna ali obstajajo še druge rešitve. V kolikor je rešitev na mestu, socialni delavec pošlje pisno vlogo za sprejem na naslov Stanovanjske skupine Brod, ali v matični zavod VIZ Višnja gora. Vlogi sledi ogled stanovanjske skupine in informativni razgovor. Na ogledu dobimo prvo priložnost za medsebojno spoznavanje – spoznavanje želja, potreb in pričakovanj mladostnice, kjer jim predstavimo značilnosti bivanja v stanovanjski skupini – osnovna pričakovanja, zahteve in naloge, ki se jim mora mladostnica prilagoditi. Šele nato skupaj z mladostnico, starši in Centrom za socialno delo oblikujemo odločitev o vključitvi v skupino. Mladostnica ob vključitvi v skupino podpiše sporazum z vzgojitelji. Ta sporazum mladostnico obvezuje, da bo izpolnjevala svoje dolžnosti, vzgojitelje pa, da ji bodo ob tem stali ob strani in ji pomagali. V sporazum se navedejo tudi pomembni skupni cilji.

Misli 5. skupine

Misli mladostnikov o prihodnosti gojenke oz. gojenca VIZ Višnja Gora:

 1. Ima kariero in uživa v službi.misli.png
 2. Ustvari družino in se v njej dobro počuti.
 3. Najde službo, stanovanje, ustvari družino, postane samostojen, dozori.
 4. Spremeni obnašanje, dozori.
 5. Ustvari si družino. Se zaposli.
 6. Naredi šolo.
 7. Je samostojen.
 8. Je zadovoljna, srečna oseba.
 9. Naredi šolo.
 10. Si najde službo.
 11. Gre po pravi poti.
 12. Ohrani kake stike še naprej.
 13. Naučijo se samostojnosti, spoštovati ljudi in pravila, sprejemati več odgovornosti. Naredijo šolo. Odvadijo se od droge. Naučijo se biti dobri starši. Imel bo prihodnost.

Opis 5. skupine

Življenje v skupini

V skupini je prostora za 10 mladostnikov, kar pomeni, da se skupaj sreča veliko različnih življenjskih stilov. Poleg mladostnikov vzgojno skupino sestavljajo še 4 vzgojiteljice. Vsi skupaj se trudimo ustvariti pozitivno vzdušje za skupno bivanje. Pri vzpostavljanju dobrih odnosov so nam v pomoč pravila.

DOGOVORI:

 1. Spoštovanje. Vsi smo različni in vsi smo O. K. Vsak ima lahko svoje mnenje.
 2. Do ljudi, živali in predmetov se vedemo nenasilno.
 3. Morebitne konflikte rešujemo strpno in nenasilno.
 4. Redno opravljamo dežurstva in skrbimo za čistočo skupine.
 5. Aktivno sodelujemo na sestankih in pri drugih skupinskih aktivnostih.
 6. Skrbimo za osebno higieno.
 7. Ne uživamo alkohola in drog.
 8. Kadimo zunaj hiše.
 9. V skupino ne prinašamo kakršnekoli droge ali alkohola.
 10. O izhodih se dogovarjamo z vzgojitelji in ne odhajamo samovoljno iz skupine.
 11. Upoštevamo hišni red.

Splošni cilji 3. skupine

Splošni cilji vzgojnega dela

Učno področje

 • razvoj učnih navad
 • razvoj pozornosti in koncentracije
 • pridobivanje, širjenje in poglabljanje znanja
 • opravljanje, izvajanje praktičnih opravil in del
 • razvoj mišljenja

Motivacijsko področje

 • razvoj interesov
 • vpliv na notranjo motivacijo in povečanje zunanje
 • povečanje storilnostne naravnanosti

Osebnostno področje

 • razvoj ustrezne samopodobe
 • skrb zase (zdravje, varnost, zunanji videz …)
 • razvoj čustvovanja
 • razreševanje osebnostnega konflikta
 • razvijanje samorefleksije

Socialno področje

 • razvoj ustrezne komunikacije
 • pridobivanje ustreznih znanj, stališč in vrednot
 • uvidevanje, osvajanje in upoštevanje moralnih vrednot
 • učenje ustreznih načinov reševanja problemov

Funkcionalni smotri, ki jih zasledujemo dnevno, so:

 • razvoj navad (prehranjevanje, pitje, spanje, higijenske navade, oblačenje, skrb za obleko, urejenost prostorov, obutev, skrb za svojo in tujo lastnino, učenje, delovne navade, ravnanje z denarjem, točnost, natančnost),
 • skrb za varnost (na stopnicah, v jedilnici, v telovadnici, pri uporabi električnih in kuhinjskih strojev, pri uporabi kolesa in drugih športnih pripomočkov itd.) in
 • skrb za zdravje (rednost in sestava obrokov, način uživanja, škodljiva hrana in pijača, navade in količina spanja, gibanje in zdravje, zdravje in pozitivna čustva, preprečevanje bolezni, skrb za svoje počutje, skrb za vid, sluh, hrbtenico, zdravo spolnost …).

Vzgojni koncept 3. skupine

Trudimo se, da se vsak član med nami dobro počuti. Menimo, da prihod v vzgojni zavod NI KAZEN, ampak je lahko IZZIV in življenjska PRILOŽNOST – le sprejeti jo je treba. In vsak enkrat odide od nas, eni kot zmagovalci, drugi kot …

V 3. vzgojni skupini vsako leto ob začetku šolskega leta načrtujemo skupinski izlet (septembra 2009 smo se podali na naš najvišji vrh –Triglav) in na koncu šolskega leta zaključni izlet (lansko leto smo se npr. popeljali s kolesi po rudniških rovih). Že po tradiciji praznujemo rojstne dneve članov skupine, takrat spečemo torto in se obdarujemo. Ob različnih praznikih in letnih časih si okrasimo skupino in se spomnimo značilnih slovenskih običajev. Ob koncu koledarskega in šolskega leta pogledamo, kaj nam je uspelo v odhajajočem letu, in načrtujemo prihodnje cilje in želje. Vsako šolsko leto si ogledamo gledališko predstavo. Skozi socialne igre spoznavamo konstruktivnejše načine reagiranja in vedenja, ki jih od nas terjajo različni življenjski izzivi. Stremimo k razvijanju posameznikovih interesov, dajemo poudarek pomembnosti vseživljenjskega učenja ter oblikovanju delovnih navad in kvalitetnega ter zdravega preživljanja prostega časa. Razvijamo strpno komunikacijo in stremimo k oblikovanju varnega in sprejemajočega bivalnega okolja, kjer vsak član daje in sprejema nekaj pozitivnega. Želimo in prizadevamo si, da se bi mladostniki kasneje uspešno postavili na lastne noge.

Predstavitev 2. skupine

V 2. skupini skušamo zajeti potrebe skupine po sobivanju in napredovanju v osebnostnem razvoju. Poudarjamo naše močne, pozitivne osebnostne lastnosti, vrednote in se trudimo napredovati v spretnostih, komunikaciji, šoli in odnosih s soljudmi.

Mladostnike podpiramo v njihovih sposobnostih, da konflikte rešujejo pozitivno, v pridobivanju učnih in delovnih navad in v šolski uspešnosti. Omogočamo jim vsakodnevno možnost samopotrjevanja in razvijanje različnih spretnosti, ki jim bodo pomagale v njihovem težavnem prehodu v odraslost. Želimo vzpostaviti pozitivno naravnanost za doseganje zastavljenih ciljev, podporo mladostnikom v vzpostavljanju dobrih odnosov z nami, učitelji, starši in okoljem.

Pri delu s skupino smo si začrtali nekaj smernic, ki bodo tudi to leto bogatile predvsem popoldanske vzgojne dejavnosti: skrb za osebno urejenost, kuharske delavnice, spolna vzgoja, aerobika, mladinske delavnice, likovna dejavnost, sociogram, učenje komunikacijskih spretnosti in mediacije, joga, mladinske delavnice, zanimive telesne aktivnosti ter socialno učenje …

Želje članov sproti vnašamo v tedenski program in ga v skladu s skupinsko dinamiko tudi spreminjamo.

Misli 1. skupine

Zavod naš je drugi dom …
Avtomatsko se tukaj najdeš, če doma je polom …
Vedno nekdo ti je na razpolago …
O, znamo pa naredit tudi pravo zgago ….
Dan za dnem so učne ure …
Skupina nerga, pa vendar si znamo naredit tudi žure …
Kolegi bodoči, nič se ne bojte …
Imamo vse, nikar v dvomih ne stojte …
Osebnost naša je različna …
Tako veseli kot tudi potrti kdaj smo …
Redkokdaj zaprti smo vase …
Otroci pogumni smo …
Celo večnost se ne poznamo …
Imamo pa vsekakor prostost!

Hišni red

HIŠNI RED:

 • 6.30 – 7.00bujenje
 • 7.00 – 7.40jutranja higiena in zajtrk
 • 7.45 – odhod v šolo
 • 8.00  – 14.00aktivno sodelovanje pri pouku
 • 14.00 – 14.45skupinski pogovor o sodelovanju v šoli
 • 15.00 – 16.30skupinska aktivnost (interaktivne delavnice, šport, ustvarjanje …)
 • 16.30 – 17.30prosti čas (računalnik, TV, pogovori …)
 • 17.30 – 18.30učna ura
 • 18.30 – 19.00večerja
 • 19.00 – 21.30prosti čas (družabne igre, hobiji, TV, računalnik, branje …)
 • 21.30 – 22.00nočna higiena
 • 22.00 – nočni počitek

Da bi vse to dosegli, se vzgojitelji pri svojem delu trudimo ustvariti domačnost, zaupnost, dobro komunikacijo z vsemi stanovalci in dobre odnose med njimi.

Vse to in veliko več počnejo vzgojitelji z namenom, da se bo mladostnik nekega dne osamosvojil in samostojno zaživel, saj je osrednji in končni cilj vzgojnega delovanja vzgoja k samostojnosti.