Arhivi Kategorije: Neuvrščeni

Socialna

Socialni delavec je v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora (v nadaljevanju VIZ V. G.) vez s skrbstvenimi organi, ki mladoletnike nameščajo v zavod, in z institucijami, ki vodijo različne postopke za mladostnika. Tako predstavlja prvi kontakt z ustanovo in zadnji, ko mladostnik zavod zapušča.

Ko mladostnik in starši ugotovijo, da sami ne zmorejo več reševati težav in bi potrebovali dodatno strokovno pomoč, ali je ogrožen zdrav razvoj mladostnika oz. mladostnik ogroža sebe in svojo okolico, skupaj poiščejo pomoč na pristojnem centru za socialno delo. Če so ugotovljene težave takšne, da je smotrna namestitev v VIZ Višnja Gora, se začne postopek namestitve.

Postopek sprejema mladostnika se začne z iskanjem informacij centra za socialno delo o možnostih namestitve v VIZ V. G. Priprava mladostnika pred sprejemom je ključna za kasnejše bivanje v zavodu, zato mladostnika in skrbnike, skupaj s pristojnim centrom za socialno delo, povabimo na ogled in razgovor. Na ogledu se pogovorimo o vzrokih namestitve, o možnostih in pogojih, ki jih bivanje v VIZ V. G. prinaša, o prednostih in slabostih za konkretnega posameznika, o pripravljenosti mladostnika in skrbnikov na sodelovanje ter o odgovornostih vseh vpletenih v iskanje rešitev. Le sodelovanje vseh udeleženih v procesu reševanja problema lahko vodi k želenim izidom.

Pogosto se mladostniki in starši že ob ogledu odločijo, da želijo izpeljati vključitev mladostnika. V tem primeru se skupaj dogovorimo za datum prihoda mladostnika, kar je odvisno od možnosti centra za socialno delo, ki pred sprejemom poskrbi za pravno formalno ureditev namestitve in zavodu priskrbi potrebno dokumentacijo. Kadar mladostniki in starši potrebujejo še nekaj časa za premislek, jim je ta tudi omogočen in nas o nadaljnjih postopkih obvešča CSD, včasih pa na pogovoru ugotovimo, da bi bila vključitev v VIZ V. G. nesmotrna in takrat CSD išče druge možnosti.

Socialni delavec je tudi član strokovnega tima in sodeluje z ostalimi strokovnimi delavci zavoda. S psihologom organizira in vodi timsko delo v zavodu, koordinira pripravo in uresničitev individualiziranih programov, preko individualnih pogovorov spremlja mladostnike, sodeluje z medicinsko sestro zavoda, učitelji, vzgojitelji in ravnateljem v vzgojno-izobraževalnih procesih.

Anita Leskovšek Feldin, univ. dipl. soc. del.

Psiholog

PSIHOLOŠKO SVETOVALNO DELO

  • Proučitev vlog in dokumentacije za sprejem novih gojencev ter sodelovanje pri predhodnih pogovorih (in ogledih) s kandidati, starši in predstavniki CSD;
  • sprejem novih gojencev;
  • priprava, intervju in testiranje gojencev (FPI-osebnostni vprašalnik) za izdelavo individualiziranega vzgojnega načrta;
  • vodenje timskih konferenc in končna izdelava individualiziranih vzgojnih načrtov;
  • spremljevalni in izredni timski sestanki za gojence s starši oz. soc. delavci CSD;
  • sodelovanje z vzgojitelji in svetovanje v zvezi s specifičnimi individualnimi ali skupinskimi problemi;
  • individualno svetovanje (redno po programu ali občasno glede na aktualno stanje);
  • delo po shemi za reševanje problema zlorabe drog (ind. pogovori, vključitev v preventivno skupino, ambulantna obravnava in UT na CZOPD);
  • vodenje preventivno-terapevtske skupine kot podprograma za omejevanje zlorabe drog;
  • vodenje sestankov skupnosti dijakov in strokovnih delavcev enkrat tedensko;
  • vodenje vpisnega postopka za zunanje dijake;
  • svetovanje gojencem pri odločitvi za nadaljevanje šolanja (3+2).

 

Medicinska sestra

Medicinska sestra vodi izvajanje preventivne in kurativne dejavnosti v ustanovi ter v povezavi z Zdravstvenim domom Ivančna Gorica, in sicer v pediatrični, ginekološki in zobozdravstveni ambulanti in po potrebi skrbi za povezovanje in obiskovanje raznih specialističnih ambulant v Ljubljani ozroma tudi drugje po Sloveniji.