Zaključni izpiti

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019

 

ZIMSKI ROK (od 11. februarja do 13. februarja 2018):

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI
 • 11. februar 2019,  začetek ZI – pisni del izpita iz slovenščine

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ( začetek 5. junija 2019):

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI
 • 26. april 2019 –  rok za oddajo naloge za zaključni izpit
 • 5. junij 2019 začetek ZI – pisni izpit iz slovenščine
 • 6. junij 2019  – ustni izpit iz slovenščine
 • 7. junij 2019  – izdelek oz. storitev in zagovor

JESENSKI IZPITNI ROK  (začetek 26. avgusta 2019)

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI
 • 28. junij 2019 –  rok za oddajo naloge za  ZI
 • 26. avgust 2019   – pisni izpit iz slovenščine
 • 27. avgust 2019 – ustni izpit iz slovenščine
 • 28.  avgust 2019 – izdelek oz. storitev in zagovor 

POGOJI

  1. Uspešno končan zaključni letnik (spričevalo je dokazilo, ki ga je potrebno predložiti k prijavi na ZI).
  2. Poravnane vse obveznosti  (do šolske knjižnice, učbeniškega sklada in ostale obveznosti).

PRIJAVA

 • Izpolnite obrazec 1,39.
 • Prijavo oddajte 30 dni pred pričetkom posameznega izpitnega roka v tajništvu šole.
 • Izjemoma se je možno prijaviti k ZI tudi 3 dni pred pričetkom zaključnega izpita, vendar morajo za to obstajati utemeljeni razlogi. V tem primeru kandidat  na šolsko komisijo za ZI naslovi pisno vlogo za prijavo k ZI in priloži dokazila o utemeljenosti razlogov za kasnejšo prijavo.
 • Prijaviti se je možno tudi k opravljanju posamezne izpitne enote ZI – torej je možno opravljati vsako  izpitno enoto v drugem izpitnem roku. Zaključni izpit pa je uspešno opravljen, ko kandidat uspešno opravi vse izpitne enote.
 • Kandidat, ki je imel slovenščino v zaključnem letniku ocenjeno z  oceno odlično, je oproščen opravljanja  te izpitne enote.
 • Splošni učni uspeh na ZI je izražen v točkah (izračuna se aritmetična sredina ocen, ki jih je kandidat dosegel na ZI, zaokroži se na eno decimalko)